آدرس : وکیل آباد دانشجو 5 اولین چهارراه سمت راست پ16 طبقه منفی یک
instagram_2111463 (1)

اثر شناخت درمانی بر رابطه والد-فرزندی و حضانت توافقی بر زوجین متقاضی طلاق

اثر شناخت درمانی بر رابطه والد-فرزندی و حضانت توافقی بر زوجین متقاضی طلاق

engagement-ring-with-stone-gentle-bride-s-hand

اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رابطه والد-فرزندی و حضانت توافقی فرزندان در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته

طلاق دارای عواقب منفی بسیاری است و بر روابط خانوادگی از جمله رابطه والد-فرزندی و حضانت فرزندان تاثیر می گذارد. در نتیجه هدف این پژوهش تعین اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رابطه والد-فرزندی و حضانت توافقی فرزندان در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته بود.

نتایج مطالعه حاضر برای مشاوران و روانشناسان دادگاه های خانواده و مراکز و کلینیک های مشاوره و خدمات روانشناختی دارای تلویحات کاربردی است و آنها برای کاهش مشکلات به ویژه در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته می توانند از روش مداخله مذکور یعنی روش آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده و یا اینکه آنها برای بهره گیری از روش مداخله مذکور به مراکز و کلینیک های خدمات روانشناختی معتبر ارجاع و نتایج را پیگیری نمایند.

برای مشاهده توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مرکز پاسخگویی مشاورین

05136072706
05136090136

رزرو نوبت
نام و نام خانوادگی(Required)