آدرس : وکیل آباد دانشجو 5 اولین چهارراه سمت راست پ16 طبقه منفی یک
instagram_2111463 (1)

اثر آموزش ذهن آگاهی بر تغیر باورهای غیر منطقی و رابطه والد-فرزندی بر والدین متقاضی طلاق

اثر آموزش ذهن آگاهی بر تغیر باورهای غیر منطقی و رابطه والد-فرزندی بر والدین متقاضی طلاق

9420598_4153082

اثر بخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای غیرمنطقی و رابطه ولد-فرزندی در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته

پژوهش حاضر با هدف تعین اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای منطقی و رابطه والد-فرزندی در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش-آزمون-پس-آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در نیمه دوم سال 1400 بودند. نمونه پژوهشی شامل 40 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس رابطه والد-کودک(1992،پیانتا،CORS) و پرسشنامه چهار عاملی باورهای غیر منطقی اهواز(1384،عبادی و معتمدین،ALBT-A) بود. برای گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفته ای یک جلسه آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی ارائه شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS نسخه22تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها نشان داد، آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش باورهای غیر منطقی و بهبود روابط والد-فرزندی در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته تاثیر داشت (p<0/01).

طلاق پیامدهایی برای همه اعضای خانواده دارد. فرزندان به شدت تحت تاثیر این مساله قرار می گیرند. درگیری کمکش های والدین برای طلاق، ناخواسته درگیر تضادهای میگردد که نه توان درک آن را دارند و نه تاب کنار آمدن با آن را؛ لذا بیشتر در معرض آسیب های روانی واجتماعی بوده و در روابط خود یا دیگران و به خصوص روابط والد-فرزندی دچار مشکل می گردند.

براساس این یافته ها میتوان نتیجه گرفت که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش باور های غیرمنطقی و بهبود رابطه والد-فرزندی دروالدین متقاضی طلاق سازش نایافته موثر است.

 

برای مشاهده کامل توضیحات اینجا کلیک کنید

 

مرکز پاسخگویی مشاورین

05136072706
05136090136

رزرو نوبت
نام و نام خانوادگی(Required)